Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden leg ik mijn spelregels uit.

Voor de leesbaarheid van deze spelregels heb ik gebruik gemaakt van de “ik-vorm”. Waar “ik”, “mij” of “mijn” staat wordt mijn bedrijf “Daisy De Boevere” bedoeld. Waar “jij”, “jou” of “jouw” staat wordt jouw bedrijf of jij als klant bedoeld. Waar “wij” of “we” staat gaat het over jij en ik samen.

Waar “samenwerking” of “overeenkomst” staat, gaat dit over diensten die ik aanbied en waar jij een beroep op doet. Waar “website” staat verwijs ik naar deze website op domeinaam, daisydeboevere.com.

Ik heb een dynamisch bedrijf, waardoor deze algemene voorwaarden op elk moment gewijzigd of aangevuld kunnen worden. De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf de datum van wijziging (zie onderaan deze pagina).


Bedrijfsgegevens

Daisy De Boevere is een initiatief van Espavo Coaching & Consultancy VOF.
Bedrijfsnaam: Espavo Coaching & Consultancy VOF (Espavo VOF)
Maatschappelijke zetel: Torhoutse Baan 95, 8470 Gistel, België
KBO: 0834.837.131
BTW: BE 0837.834.131
RPR Gent, afdeling Brugge


Hoe gaan we het aanpakken?

Dat kan wel wat verschillen afhankelijk van wat je kiest uit mijn diensten en producten. Wat ik precies aanbied en wat ik voor je kan betekenen lees je op mijn website.


Wie kan een beroep doen op mijn diensten?

Ik bied mijn diensten en producten aan aan zelfstandige ondernemers en bedrijven, gevestigd in België of Nederland. Mijn doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit introverte, vrouwelijke ondernemers die een dienst verlenen.


Is er garantie op succes?

Nee. Ik kan niet garanderen dat mijn diensten en producten successen in jouw leven of bedrijf genereren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten die je behaalt, wanneer je een beroep doet op mijn diensten. Wel zal ik me naar redelijkheid inspannen om jou de beste ondersteuning te geven. De vorm van deze ondersteuning wordt besproken op de website.


Wat zijn de prijzen?

De prijzen van mijn diensten en producten staan vermeld op mijn website en zijn steeds exclusief 21% BTW. Mijn prijzen staan vast, maar op termijn worden ze wel verhoogd. Dan zie je de nieuwe prijzen op de website vermeld. Soms geef ik korting of doe ik een aanbieding. Die zijn altijd tijdelijk. Dus je kan geen rechten ontlenen aan eerder gecommuniceerde prijzen, vervallen kortingen of aanbiedingen.


Hoe gebeurt de betaling?

De betaling gebeurt steeds vooraf via de online betalingsmodule op mijn website of via een online betalingslink via e-mail. Betalen kan online via iDeal, MrCash/Bancontact, SEPA Incasso (enkel voor abonnementen en betaling in termijnen) en creditcard. Na je betaling ontvang je onmiddellijk een factuur via e-mail. Zonder voorafbetaling is een overeenkomst niet geldig.


Kan er ook in termijnen worden betaald?

Voor sommige diensten of producten kan de betaling ook in termijnen worden voldaan. Als je het bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de dienst de verplichting tot betaling bestaan. Wanneer termijnbetalingen worden verzuimd, dan houd ik mij het recht voor om toegang tot de dienst, alsook mijn verplichtingen jegens jou, op te schorten met onmiddellijke ingang. Termijnbetalingen gebeuren via SEPA Incasso of afschrijvingen van je creditcard, afhankelijk van de betalingswijze die je bij de eerste termijnbetaling hebt gekozen.


Hoe gebeurt de aanmelding voor een dienst of product?

Aanmelden voor mijn diensten of producten kan enkel online. De overeenkomst tussen jou en mij komt dus online, na acceptatie van deze algemene voorwaarden, en na betaling, tot stand. Aanmelden kan via de website of in sommige gevallen via een aanmeld- of betalingslink die je via e-mail ontvangt.


Coaching-afspraken

Coaching-afspraken worden ingepland via Calendly. Afspraken kunnen tot 4 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij latere annulering of afwezigheid, vervalt de afspraak onherroepelijk, zonder recht op terugbetaling, tenzij bij overmacht. Annuleren of verplaatsen kan via Calendly, of door mij een e-mail te sturen naar [email protected].


Kan een samenwerking tussentijds worden stopgezet?

De overeenkomst tussen jou en mij is wettelijk niet opzegbaar, waardoor ik niet verplicht ben om jou je geld terug te geven. Niettemin wil ik graag met je in gesprek om te kijken hoe we beiden met een goed gevoel uit onze samenwerking kunnen stappen.

Zelf behoud ik steeds het recht om de samenwerking stop te zeggen, zonder opgaaf van reden. Ik breng je hiervan op de hoogte via e-mail. Het tot dan toe betaalde bedrag ontvang je van mij dan uiteraard terug.


Overmacht

Jij en ik kunnen beroep doen op overmacht, wanneer het voorval zich voordeed na het sluiten van de overeenkomst, het voorval onvoorzienbaar was op het ogenblik van onze overeenkomst en het niet te wijten is aan een fout van jouw kant uit. Het vooral moet bovendien resulteren in het onmogelijk uitvoeren van de overeenkomst, zij het tijdelijk of definitief. Het voorval moet bovendien absoluut zijn, en niet louter een bemoeilijking van de verplichtingen van de overeenkomst, of het duurder worden van de uitvoering van de overeenkomst.

Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 60 dagen, dan zijn zowel jij als ik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan jou of mij.

Indien ik de overeenkomst bij intreden van overmacht reeds gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte in rekening te brengen.

In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.


Aansprakelijkheid

Voordat je mij aansprakelijk wil stellen verwacht ik eerst van jou een e-mail, via [email protected], om een ingebrekestelling aan mij te melden. In deze e-mail geef je mij duidelijke redenen aan waarom je mij aansprakelijk wil stellen. Ook geef je mij een redelijke termijn om te reageren of eventuele fouten te herstellen.

Mocht ik aansprakelijk blijken voor schade die is ontstaan door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of op een andere manier, dan is die aansprakelijkheid altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade, tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs en dit inclusief BTW.

In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in dit betreffende geval.

Indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De beperking van mijn aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van mijn kant.


Wat te doen bij conflict?

Dan zoeken we eerst samen naar een oplossing. Lukt dat niet, dan neemt de rechtbank van Gent, afdeling Brugge, het over. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Heb je vragen over deze algemene voorwaarden?
Stuur dan een e-mail naar [email protected].
Lees ook mijn Privacyverklaring en mijn Cookieverklaring.

Deze versie is voor het laatst gewijzigd op donderdag 13 juni 2019.
Ik behoud het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Check dus regelmatig deze pagina om wijzigingen te bekijken.

Close

50% vervolledigd

Blijf op de hoogte

Abonneer je op mijn inspiratie-mails en blijf zo op de hoogte van de lancering van de Solopreneur Sisterhood. Je ontvangt maximaal 4x per maand een vlotlezende e-mail op dinsdagochtend.